Stypendia w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” na rok szkolny 2021/2022.

Zapraszamy do wypełnienia wniosku w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”. Projekt skierowany jest do uczniów pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości kontynuujących naukę w roku szkolnym 2021/2022. 

Wskazane we wniosku KRYTERIA DOSTĘPU muszą być spełnione łącznie. W przypadku niespełnienia któregoś z kryteriów pojawi się komunikat informujący o braku możliwości wnioskowania o stypendium. Wszystkie pola wniosku są obowiązkowe. W przypadku braku możliwości wpisania danych, w szczególności dotyczących danych osobowych ucznia odpowiednie pole wniosku należy wypełnić znakiem „ – ” i uzupełnić pismem odręcznym po wydrukowaniu wniosku. 
KRYTERIA WSTĘPNE (wyciąg z regulaminu):

Stypendium może być przyznane Uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:
1 w roku szkolnym 2021/2022 będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;
2 w roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej;
3 w roku szkolnym 2020/2021 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 2 pkt 20 Regulaminu):
• w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,5,
• w szkole ponadpodstawowej – co najmniej 5,0;
4 w roku szkolnym 2020/2021 uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
5 uzyskał minimum 13 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.

Wypełniony w generatorze wniosek należy wydrukować i dostarczyć do sekretariatu szkoły do 31 lipca 2021 r.

GENERATOR WNIOSKÓW

DANE SZKOŁY:

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa

ul. Świętopełka 1, 89-600 Chojnice.

sekretariat@2lochojnice.pl tel. 523972021

Dyrektor: Maria Kallas

Organ prowadzący: Powiat Chojnicki

Informacji na temat „Pomorskiego programu pomocy stypendialnej – III edycja” udziela:

  • Karol Jagielski , tel. 508 060 890.
    Kategorie: Aktualności

    Skip to content