Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” na rok szkolny 2020/2021.

Zapraszamy do wypełnienia wniosku w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”. Projekt skierowany jest do uczniów pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości kontynuujących naukę w roku szkolnym 2020/2021. 

Wskazane we wniosku KRYTERIA DOSTĘPU muszą być spełnione łącznie. W przypadku niespełnienia któregoś z kryteriów pojawi się komunikat informujący o braku możliwości wnioskowania o stypendium. Wszystkie pola wniosku są obowiązkowe. W przypadku braku możliwości wpisania danych, w szczególności dotyczących danych osobowych ucznia odpowiednie pole wniosku należy wypełnić znakiem „ – ” i uzupełnić pismem odręcznym po wydrukowaniu wniosku. 
KRYTERIA WSTĘPNE (wyciąg z regulaminu):

Stypendium może być przyznane Uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:
1) w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa
pomorskiego;
2) w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek będzie uczniem VII lub VIII szkoły podstawowej, szkoły
ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
3) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał Średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły, zgodnie z §2 pkt 20):
a) w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej w szkole innego typu –
co najmniej 5,5,
b) w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;
4) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch
przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych,
matematyki lub przedsiębiorczości;
5) uzyskał minimum 13 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 REGULAMINU.

Wypełniony w generatorze wniosek należy wydrukować i dostarczyć do sekretariatu szkoły do 15 lipca 2020 r.

GENERATOR WNIOSKÓW

DANE SZKOŁY:

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa

ul. Świętopełka 1, 89-600 Chojnice.

sekretariat@2lochojnice.pl tel. 523972021

Dyrektor: Maria Kallas

Organ prowadzący: Powiat Chojnicki

Informacji na temat „Pomorskiego programu pomocy stypendialnej – III edycja” udziela:

  • Karol Jagielski , tel. 508 060 890,

Do wniosku należy dołączyć:

Załącznik nr 1  oświadczenie o miejscu planowanego pobierania nauki przez ucznia;

Załącznik nr 2 –  kopię świadectwa szkolnego z roku szkolnego 2020/2021; za zgodność z oryginałem potwierdzi wnioskująca szkoła;

Załącznik nr 3  oświadczenie wnioskodawcy dotyczące lokalizacji szkoły, do której uczęszczał uczeń;

Załącznik nr 4 – kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad – jeśli dotyczy; za zgodność z oryginałem potwierdzi wnioskująca szkoła

Załącznik nr 5  oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia – jeśli dotyczy;

Załącznik nr 6 –  kopia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o posiadaniu aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – jeśli dotyczy; za zgodność z oryginałem potwierdzi wnioskująca szkoła.

Wyżej wymienione oświadczenia (załączniki: 1, 3, 5, 6) stanowią integralną część wniosku i drukują się automatycznie wraz z wnioskiem.

Zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu kopie dokumentów załączanych do wniosku (załączniki: 2, 4, 6) potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca lub osoba wskazana przez wnioskodawcę- wnioskodawcą jest szkoła.

Informacji na temat „Pomorskiego programu pomocy stypendialnej – III edycja” udziela:

  • Karol Jagielski , tel. 508 060 890,
Kategorie: Aktualności

Skip to content