REKRUTACJA UCZNIÓW


Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki” w roku szkolnym 2016/2017

Powiat Chojnicki jako partner Samorządu Województwa Pomorskiego będzie realizował projekt pn. „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt ukierunkowany jest na wdrożenie systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych, wypracowanego w ramach projektu innowacyjnego pn. „Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” w latach 2010-2013.

W roku szkolnym 2016/2017 wsparciem objęci zostaną uczniowie szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych uzdolnieni w dziedzinie matematyki, fizyki i informatyki. O zakwalifikowaniu ucznia do projektu będzie decydować:

 • złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach (przez pełnoletniego ucznia, nauczyciela, pedagoga lub psychologa, rodzica lub opiekuna prawnego, inną osobę pełnoletnią, która dostrzega wybitne uzdolnienia ucznia w zakresie matematyki, fizyki lub informatyki),
 • opinia psychologiczno-pedagogiczna,
 • wynik testu uzdolnień kierunkowych.9+

Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli skorzystać z:

1. form wsparcia o zasięgu regionalnym:

 • obozy naukowe,
 • konkursy indywidualne i zespołowe,
 • naukowe konferencje uczniowskie,
 • portal edukacyjny,
 • warsztaty specjalistyczne,
 • spotkania i warsztaty autorskie,
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • warsztaty rozwijające kreatywność,
 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia,
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami),
 • spotkania akademickie,
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie),
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning.

2. form wsparcia o zasięgu lokalnym:

 • zajęcia pozalekcyjne,
 • warsztaty rozwijające kreatywność,
 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia,
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami),
 • spotkania akademickie,
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie),
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning.

3. akademickich form wsparcia:

 • spotkania akademickie,
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie),
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning.Ważne terminy:01.06.2016 r. – 24.06.2016 r. – składanie wniosków, arkuszy nominacji oraz oświadczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach,lipiec – sierpień 2016 r. – indywidualne badania uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach,wrzesień 2016 r. – testy uzdolnień kierunkowych uczniów.